In יחסי עבודה, הון אנושי

אסדרה ורישוי לפעילות סוכני פנסיה: מחקר רגולציה השוואתי

המחקר בוחן את מנגנוני הרישוי והאסדרה של סוכני הפנסיה, המקובלים בעולם וכן את ההתמודדות של הרגולציה עם התפקידים השונים של הסוכן. מחקר זה כולל התייחסות למצב המשפטי והמעשי הנוגע למנגנון התגמול של סוכני הפנסיה והמגבלות החלות עליו, בשלוש שיטות משפט מערביות מתקדמות: ארצות הברית (פדראלי), אוסטרליה וגרמניה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.