In יחסי עבודה, הון אנושי

גיל הפרישה בצה”ל: ההשלכות הכלכליות הצפויות ממודל ‘הקבע המשולב’

מחקר זה בוחן את יכולת ההשתלבות של יוצאי צבא, בגילאים שונים, בשוק העבודה ויכולת השתכרותם הצפויה, זאת בהתבסס על בחינה רחבה של השפעת הגיל על השתלבות בשוק. בפרט, המחקר בודק את ההשפעות האפשרויות בתחום המחקר והפיתוח הנובעות מההכשרה הטכנולוגית בצבא. בין היתר, המחקר מתבסס על מודלים מתחום ‘כלכלת העבודה’, ספרות העוסקת באירועי פרישה בכוח מהעבודה על המוצר הלאומי וכן מחקרים אמפיריים שבוצעו במדינות וארגונים שונים ברחבי העולם.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.