In יחסי עבודה, הון אנושי

ההסדרה המוסדית של יחסי העבודה במשק: מחקר השוואתי

מחקר זה סוקר ברמת המאקרו את ההסדרה המבנית של יחסי העבודה במשק, הקיימת בחוקיהן של מספר מדינות נבחרות. במסגרת זאת, המחקר בוחן את מתווי ההסדרה הקיימים באשר להיבטים מוסדיים של יחסי עבודה קיבוציים במשק. המחקר כלל התייחסות לשש מדינות מערביות מתקדמות, בעלות היקפי אוכלוסייה שונים וגישות שונות באשר להתערבות במשק: ארצות הברית, הולנד, גרמניה, דנמרק, שוודיה ובריטניה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.