In אנרגיה ותשתיות

חובת דיווח על אירועי חומרים מסוכנים: מחקר-המשך השוואתי

המחקר בוחן את חובות הדיווח החלות במדינות שונות בעולם על אירועי חומרים מסוכנים ובפרט על דליפות דלק. מחקר זה עוסק באופן מעמיק בתחקור אירועי חומרים מסוכנים, יישום פרטני של מושגי שסתום בתחום הרגולציה, החלת חיסיון בנוגע לדיווח ותחקור אירועי חומרים מסוכנים בהליכים משפטים נגד הגורם המדווח, סנקציות המוטלות בגין הפרת חובות הדיווח וכן תחקור תוכנם של הסדרים קונקרטיים החלים לגבי גופים תעשייתיים. המחקר כולל את קליפורניה, האיחוד האירופי, איטליה, הולנד וגרמניה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.