In יחסי עבודה, הון אנושי

עזיבת פירמת עורכי דין (Lawyer Mobility): מבט משווה

המחקר סוקר את ההסדרים החלים על סוגיית ‘מוביליות’ עורכי הדין – יציאה לדרך חדשה תוך לקיחת לקוחות המשרד, בארצות הברית. בין היתר, המחקר בודק האם עורך הדין העוזב יכול להודיע על כך ללקוחות החברה או שמא יש צורך ליידע את הפירמה קודם לכן; מתי פניה כזו היא הוגנת ומתי מדובר בשידול פסול המונע מן הפירמה את היכולת להתחרות; ומהן העילות העומדות לפירמה כנגד עורך הדין. הבחינה נעשית ברמת הפדרלית וברמה המדינתית, תוך התייחסות להלכות המהותיות והמסמכים המרכזיים המסדירים סוגיה זו.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.