In אנרגיה ותשתיות

עלויות נמלים: ניתוח כלכלי משווה

מחקר זה מציג מידע השוואתי ראשוני בכל הנוגע לעלויות בנמלים נבחרים בעולם ביחס לעלויות השימוש בנמלי ישראל. ראוי לציין כי ההשוואה אינה פשוטה, שכן המחקר מלמד כי ישנם ריבוי משתנים העשויים להשפיע על עלויות השימוש והיקפן. לפיכך, המחקר מתמקד בהשוואת עלויות של מספר אגרות מרכזיות, ובנוסף מציג סקירה כללית של כלל העלויות המוטלות על כלי שיט בנמלים השונים. במסגרת המחקר נבחנו שניים עשר נמלים שונים, במדינות הבאות: איטליה, ספרד, הולנד, הממלכה המאוחדת, יוון, קפריסין, אוקראינה, טורקיה, רוסיה ומצרים.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.