In אנרגיה ותשתיות

קריטריונים לבחירת הזוכים במכרזי הבנייה ותשתיות ממשלתיים: מחקר השוואתי

המחקר בוחן את הכללים הקיימים בחקיקה, תקינה, פסיקה, הנחיות המנהליות ובמכרזים ספציפיים לדוגמה, בכל הנוגע לקריטריונים הנבדקים במכרזי בניה ותשתיות ממשלתיים, בדגש על המשקל הניתן לקריטריון המחיר. המחקר מתמקד בשלוש נושאים מרכזיים; הכללת סטנדרטים בדבר שמירה על איכות הסביבה במסגרת הקריטריונים האיכותיים לבחירת הזוכה, אופן ההתייחסות למציעים אשר תפקדו בצורה בעייתית לאחר זכיה במכרזים קודמים או לחלופין, ההתייחסות למציעים המגישים הצעות מחיר נמוכות, וכן את המשקל היחסי הניתן לקריטריונים האיכותיים אל מול קריטריון המחיר. במסגרת מחקר זה נבחנו שמונה מדינות, בעלות שיטות משפט שונות: ארצות הברית (רמה פדרלית), טקסס, פלורידה, האיחוד האירופי, בריטניה, גרמניה, הולנד וצרפת.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.